Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

dostawa kruszywa drogowego, mineralnego, łamanego, zwykłego dolomitowego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20,
  Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony
  na dostawę  kruszywa drogowego, mineralnego, łamanego, zwykłego dolomitowego 
  w następujących ilościach  i asortymencie:
 1. kruszywo (grys) o granulacji od 8 mm do 16 mm  -  100 ton, 
 2. kruszywo o  granulacji od 0 mm do 31,5 mm – 1 900 ton,
 3. kruszywo (tłuczeń) o granulacji od 31,5mm do 63 mm -  300 ton.

Oferowane  kruszywo winno być wolne od grubych zanieczyszczeń lekkich oraz spełniać wymogi norm EN 12620:2002+A1:2008, EN13043:2002,EN13242:2002 + A1:2007 wraz ze zmianami i poprawkami EN 13043:2002/AC:2004 – odpowiedniki krajowe PN-EN12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242+A1:2010 wraz ze zmianami i poprawkami PN-EN 13043:2004/Ap1. W swoim oznaczeniu kruszywa powinny posiadać znak CE. Do oferty  należy dołączyć deklaracje zgodności  WE do każdego rodzaju kruszywa.

Szczegółowe warunki dostawy określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Paweł Trelowski, tel./fax (34) 37-73-350,
 2. w prawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta pok. 316, tel./fax (34) 37-73-176,
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert upływa 16.09.2015 r. o godz. 09:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 16.09.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.


DOCSIWZ.doc (307,00KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (36,50KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY.doc (49,00KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY.doc (54,50KB)

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)