Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

dostawę oleju opałowego lekkiego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie –wydanie 3.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,                       e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej min.
42,6 MJ/kg, zawartości siarki poniżej 0,1 % (m/m) w ilości ca 30 000 litrów

Miejsce realizacji: w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 247/251,  w Łobodnie przy ul. Prusa 2, w Blachowni przy ul. Starowiejskiej, w Hucie Starej B przy ul. Północnej 1.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl. Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Bogumiła Kaczorowska, tel. (34) 37-73-172,
 2. w prawach proceduralnych   - p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176,
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 3. Termin składania ofert upływa:  21.09.2015 r. o godz. 09:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi:  21.09.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

DOCSIWZ.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 2.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 3.doc
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF