Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa fabrycznie nowych mosiężnych łączników i przedłużaczy do wodomierzy.Znak sprawy TZ.261.21.2015

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.  w Częstochowie, Częstochowa  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę fabrycznie nowych mosiężnych łączników   i przedłużaczy do wodomierzy w  asortymencie i  ilościach szczegółowo  określonych  w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

      Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  należy, oprócz oferty  i dokumentów, złożyć wzory asortymentu określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Paweł Hałubek, tel./fax (34) 37-73-280,
 2. w prawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta,  tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, a wzory oferowanego asortymentu w magazynie Zamawiającego   w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert i wzorów oferowanego asortymentu  upływa:

     05.11.2015 r. o godz. 09:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

     05.11.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

DOCZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.doc (72,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY.doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (36,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (32,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY.doc (46,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCSIWZ.doc (306,50KB)