Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tankowanie paliw. Znak sprawy TZ.261.22.2016

Częstochowa, dn.14.07.2016r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: .

 

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż paliw,  dokonywaną w sposób ciągły, do pojazdów   i  przenośnych  zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych  Zamawiającego, realizowaną  w formie bezgotówkowych  tankowań na  stacjach  paliwowych Wykonawcy.

      Szacunkowa wielkość zamówienia odpowiednio:

 1. olej napędowy, w ilości  - 195 000 l,
 2. benzyna bezołowiowa  95, w ilości  - 23 000 l,
 3. benzyna bezołowiowa  98, w ilości  -  2 800 l,
 4. gaz LPG, w ilości  – 2 200 l.

      Zamówienie dotyczy zakupu w/w ilości paliw w okresie 12 miesięcy. Podane ilości paliw są  wielkościami

      szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. W trakcie realizacji zamówienia mogą ulec 

      zarówno zwiększeniu jak i pomniejszeniu (w granicach 20 % całości zamówienia) w zależności od

      potrzeb Zamawiającego.

      Miejsce realizacji: Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości tankowania wszystkich w/w rodzajów

      paliw  na stacjach paliwowych Wykonawcy wyposażonych w monitoring umożliwiający identyfikację  

       numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu, przy czym

 1. przynajmniej dwie  stacje paliw  winny być zlokalizowane na terenie miasta  Częstochowa,
 2. co najmniej 1 stacja paliw  winna być zlokalizowana w każdym województwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający wymaga przechowywania zapisów z monitoringu przez okres co najmniej 7 dni od dnia udostępnienia Zamawiającemu pełnych danych bilingowych.

Dodatkowe warunki zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w sposób ciągły, w okresie 12 miesięcy, pożądany okres obowiązywania umowy od 13.09.2016 r. do dnia 12.09.2017 r.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego  w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą - na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl.    Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w  wysokości    20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych).
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych P. Ryszard  Chmielarz, tel. (34) 37-73-230,

- w sprawach proceduralnych P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa 01.08.2016 r. o godz. 09:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 01.08.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY.pdf (54,92KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY.doc (61,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (33,50KB)
PDFSIWZ 2016.pdf (222,41KB)

 

PDFInformacja nr 1 do TZ.261.22.2016.PDF (419,23KB)

PDFInformacja nr 2.PDF (650,68KB)