Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi odbioru, transportu i przetwarzania osadów ściekowych. Znak sprawy. TZ.261.17.2017

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail: .
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na  odbiór w okresie szesnastu miesięcy ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05)  w szacunkowej ilości 5 800 Mg, wytwarzanych na 8 oczyszczalniach ścieków wraz z transportem ze wskazanych trzech miejsc odbioru do miejsca przetwarzania oraz przeprowadzenie zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.

    Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie 16 miesięcy, pożądany okres obowiązywania umowy od 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków    zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Dział Zaopatrzenia, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium    w  wysokości   15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy  złotych).
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - P. Beata Kulejewska (34) 37-73-340,

w sprawach proceduralnych -  P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa  02.08.2017 r. o godz. 11:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji elektronicznej zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

XLSjakość osadów.xls (44,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 5.pdf (59,60KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2.doc (53,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3.doc (53,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 4.doc (46,00KB)
PDFSIWZ.pdf (227,90KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (34,50KB)