Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa prasy. Znak sprawy TZ.261.28.2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.    w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,    e-mail:
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę prasy codziennej (pakiet podstawowy)     w asortymencie i ilościach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3.  Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą,   w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Katarzyna Rećko, tel. (34) 37-73-102,
 2. w sprawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta , tel. (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, w Częstochowie przy   ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert upływa:

01.12.2017 r. o godz. 11:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

01.12.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (35,50KB)
DOCZałącznik nr 1 do umowy.doc (33,00KB)
PDFZAŁACZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.pdf (39,10KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY.doc (35,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (34,00KB)
PDFSIWZ.pdf (188,86KB)