Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ...Znak sprawy TZ.261.27.2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.      w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na                                                                                                                                          „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów   i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w ramach poszczególnych zadań: ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE” Znak sprawy TZ.261.27.2017
 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań 2.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: podstawowy okres ubezpieczenia od 01.01.2018  r. do 31.12.2019 r.
 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziele Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

     Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Sebastian Bogus tel. 882-082-699,
 2. w prawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta  tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty dla każdego zadania:

a. Cena łączna ubezpieczenia             70%

b. Zaakceptowane klauzule dodatkowe 10%

c. Ofertowane franszyzy i udziały własne20%

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, w Częstochowie przy  ul. Jaskrowskiej 14/20.
 2. Termin składania ofert upływa:

07.12.2017 r. o godz. 11:00. Zmiana na 11.12.2017 r. godz.11:00

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

07.12.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.Zmiana na 11.12.2017 r. godz.11:15

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

PDFZałącznik nr G - Zaświadczenie.pdf (435,58KB)
XLSZałacznik_E_sprzęt elektroniczny.xls (28,50KB)
XLSZAŁĄCZNIK_F .xls (327,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK_D do SIWZ.doc (41,50KB)
XLSZAŁĄCZNIK_C_wykaz_budynki.xls (54,50KB)
XLSZAŁĄCZNIK_B_komunikacja AC .xls (34,00KB)
XLSZAŁĄCZNIK_A_komunikacja OC.xls (94,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.pdf (287,10KB)
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 6.2 do SIWZ.doc (69,50KB)
DOCZałącznik nr 6.1 do SIWZ.doc (81,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (28,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ.docx (23,22KB)
PDFsiwz.pdf (264,87KB)

DOCXIntegralna_część_SIWZ_Program.docx (61,09KB)

PDFInformacja nr 1.PDF (167,66KB)
DOCXNOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ.docx (29,51KB)

PDFZałącznik nr G - Zaświadczenie NA DZIEŃ 30.11.2017.pdf (171,83KB)
XLSZAŁĄCZNIK_C_wykaz_budynki z konstrukcją_.xls (64,50KB)
PDFINFORMACJA NR 2.pdf (142,98KB)