Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej. Znak sprawy TZ.261.04.2018

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.   w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,     e-mail: .

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zaprawy cementowej szybkowiążącej, szczegółowo określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w ilości 10 000 kg.

 1. Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.

          dostawa  partiami w ilości ca 2 000 kg każda partia, w workach o masie netto 25 kg.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków     zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - P. Grzegorz Niedzielski, tel. (34) 37-73-360,
 2. w prawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta, tel/fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego  w Częstochowie    przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert upływa: 21.02.2018 r. o godz. 11:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi: 21.02.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY.pdf (27,94KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY.doc (45,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (34,50KB)
PDFSIWZ.pdf (95,16KB)