Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa kształtek żeliwnych. TZ.261.05.2018

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna   w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,    e-mail: .

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 dostawę  fabrycznie nowych żeliwnych kształtek wodociągowych do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE w asortymencie              i ilościach szczegółowo określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

   sukcesywnie w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
 • odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenie i Gospodarki Materiałowej
 • otrzymać pocztą,
 • pobrać ze strony www.pwik.czest.pl

        Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  należy oprócz oferty   i dokumentów złożyć wzory asortymentu określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  • w sprawach merytorycznych p. Paweł Trelowski ,tel. (34) 37-73-350,
  • w sprawach proceduralnych p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty:

      cena – 100 %,

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, a wzory w magazynie    w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej  14/20.
 1. Termin składania ofert i wzorów upływa:

   09.03.2018 r. o godz. 11:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

09.03.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą:

60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

PDFZAŁĄCZNIK NR 4.pdf (46,08KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (41,00KB)

DOCXZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY — kopia.docx (28,73KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (39,00KB)
PDFSIWZ Kształtki wodociągowe.pdf (101,06KB)