Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa i przebudowa wodociągów w Częstochowie i Kłobucku TI.261.06.2018

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych wraz z przebudową, przepięciem i wymianą przyłączy w Częstochowie w ul. Gruszowej, Wapiennej i Żwirowej oraz na budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Szkolną w Kłobucku z ul. Reymonta w Kamyku wraz z przebudową przyłącza (TI-261.06.2018).

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Termin realizacji – Zadanie nr 1 do 30.11.2018r .

                  Zadanie nr 2 do 31.10.2018r

                  Zadanie nr 3 do 31.08.2018r

Wadium: Zadanie 1, 2, 3 po 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 406 lub otrzymać pocztą.

Formularz jest bezpłatny. Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

Andrzej Frymus - (34) 3773222 w zakresie przedmiotu zamówienia

Anna Lewandowicz - (34) 3773221 w zakresie procedury przetargowej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Termin składania ofert upływa 26.04.2018r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04. 2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.