Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawa nawierzchni drogowej TI.261.31.2018

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia w Częstochowie oraz powiecie częstochowskim i kłobuckim na okres jednego roku. Znak sprawy (TI.261.31.2018)

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.

Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

w zakresie przedmiotu zamówienia Emil Kuliński, Wydział Sieci wod.-kan.; tel. (34) 37 73 351

w zakresie procedury przetargowej Anna Lewandowicz, Dział Inwestycji, tel. (34) 37 73 221

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, w terminie do dnia 14.01.2019 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, w dniu  14.01.2019 o godz. 12.00.

Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena– 100%