Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i budowa wodociągów w ul. Polnej we Wrzosowej oraz w ul. Jasnej, Pasteura i Próżnej w Częstochowie TI.261.09.2019

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przebudową, przepięciem i wymianą przyłączy w ul. Polnej w miejscowości Wrzosowa oraz budowę sieci wodociągowych w ul. Jasnej, Pasteura i Próżnej w Częstochowie (TI-261.09.2019).

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Termin realizacji: zad. 1- do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,. zad. 2- do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wadium: zadanie 1. - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie nr 2 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.

Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

Andrzej Frymus - (34) 3773222 w zakresie przedmiotu zamówienia

Anna Lewandowicz - (34) 3773221 w zakresie procedury przetargowej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Termin składania ofert upływa 14.05.2019r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05. 2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.