Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa fabrycznie nowych pomp ściekowych zatapialnych ... znak sprawy TZ.261.15.2019

Strona archiwalna

 

Częstochowa, dn. 23.07.2019r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie  - wydanie 5.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,      e-mail:
 1. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych pomp ściekowych zatapialnych wraz ze stopami sprzęgającymi  w ilości i o parametrach określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Miejsce realizacji dostawy: Magazyn Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20.

          Wymagany termin realizacji zamówienia:  nie później niż 12 tygodni od dnia zawarcia  umowy.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/240103

    Specyfikacja jest bezpłatna.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.                        
 1.  Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zamówienia:

      - w sprawach merytorycznych -1. P. Piotr Kijak tel. (34) 377-33-45, 695 353 446,

                                                        2. P. Ireneusz Mazur (34) 377-33-41, 609 991 018,

                                                        3. P. Rafał Sekret tel. (34) 377-32-51, 605 912 602.

       - w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76,

       w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00,

      - wsparcie techniczne dotyczące składania ofert i komunikacji na Platformie zakupowej Open    

       Nexus  - 22 101 02 02.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu postepowania – dogrywki w formie aukcji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ.
 1. Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest.
 1. Termin składania ofert upływa 06.08.2019r. o godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej  automatycznie po upływie terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.