Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna sprzedaż paliw.....realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy. TZ.261.14.2019

Strona archiwalna

 

Częstochowa, dn. 24.07.2019r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie  - wydanie 5.

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail:
 2. ogłasza przetarg nieograniczony na  sukcesywną sprzedaż paliw,  dokonywaną w sposób ciągły, do pojazdów   i  przenośnych  zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych  Zamawiającego, realizowaną  w formie bezgotówkowych  tankowań na  stacjach  paliwowych Wykonawcy.

      Szacunkowa wielkość zamówienia odpowiednio:

 1. olej napędowy, w ilości  - 191 660 l,
 2. benzyna bezołowiowa  95, w ilości  - 23360 l,
 3. benzyna bezołowiowa  98, w ilości  -  2700 l,
 4. gaz LPG, w ilości  – 1860 l.

      Zamówienie dotyczy zakupu w/w ilości paliw w okresie 12 miesięcy. Podane ilości paliw są  wielkościami

      szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. W trakcie realizacji zamówienia mogą ulec 

      zarówno zwiększeniu jak i pomniejszeniu (w granicach 20 % całości zamówienia) w zależności od

      potrzeb Zamawiającego.

      Miejsce realizacji: Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości tankowania wszystkich w/w rodzajów

      paliw  na stacjach paliwowych Wykonawcy wyposażonych w monitoring umożliwiający identyfikację  

       numeru rejestracyjnego tankowanego pojazdu, przy czym

 1. przynajmniej dwie  stacje paliw  winny być zlokalizowane na terenie miasta  Częstochowa,
 2. co najmniej 1 stacja paliw  winna być zlokalizowana w każdym województwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe warunki zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Wymagany realizacji zamówienia: sukcesywnie, w sposób ciągły, w okresie 12 miesięcy, planowany okres obowiązywania umowy od 13.09.2019 r. do dnia 12.09.2020 r.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/241879 .Specyfikacja jest bezpłatna.
 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w  wysokości   20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy  złotych).
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych P. Ryszard  Chmielarz, tel. (34) 37-73-230,

- w sprawach proceduralnych P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

       w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00,

      - wsparcie techniczne dotyczące składania ofert i komunikacji na Platformie zakupowej Open    

       Nexus  - 22 101 02 02.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu postepowania – dogrywki w formie aukcji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ.
 1. Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest.
 1. Termin składania ofert upływa 07.08.2019r. o godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej  automatycznie po upływie terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.