Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i wdrożenie systemu GPS do monitoringu pojazdów w PWiK O Cz SA w Częstochowie TI.261.18.2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 221, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie – wydanie 5

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę i wdrożenie systemu GPS do monitoringu pojazdów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

(Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI-261.18.2019).

Termin trwania usługi –  od 01.01.2020r. do 31.01.2022r.

Demontaż starych urządzeń GPS i montaż nowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
jednak nie później niż do dnia 31.12.2019r

Wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja jest bezpłatna

Termin składania ofert upływa dnia 25.11.2019r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2019r. do godz. 10.05

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF18 SIWZ platforma GPS Kaa pdf.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx

PDF18 zmiana terminu.pdf
 

PDF18 odp. na pytania 2.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2019
  przez: Kierownik komisji przetargowej Marek Jończyk
 • opublikowano:
  15-11-2019 11:33
  przez: Artur Połys
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 11:50
  przez: Artur Połys
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 273
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl