Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.
 

W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  IX KADENCJI WCHODZĄ:

 

P. Robert Kalinowski  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

P. Janina Miglus  – Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

P. Piotr Grzybowski  – Sekretarz Rady Nadzorczej

P. Tomasz Ogłaza – Członek Rady Nadzorczej

P. Krzysztof Przytuła  – Członek Rady Nadzorczej

P. Piotr Zawada – Członek Rady Nadzorczej

 

Rada nadzorcza składa się z sześciu członków.

Dwóch członków rady nadzorczej wyznacza Prezydent Miasta Częstochowy, jednego członka wyznacza odpowiednio Wójt/Burmistrz Gminy- uczestnik Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, na okres kadencji, w kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie, jednego członka wybiera Walne Zgromadzenie, a dwóch pozostałych wybierają pracownicy Spółki.      

     

Zgodnie z postanowieniem §7 Regulaminu Rady Nadzorczej do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych należy w szczególności:
1) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub wtedy gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
5) wnioskowanie w oparciu o propozycje Zarządu o udzielenie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
7) badanie i ocena sprawozdań finansowych,
8) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wykonania czynności, o których mowa w podpunktach 7) i 8),
10) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,

11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki,

12) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.