Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zgromadzenie Spółki

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

 

W Spółce funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy wymagające podjęcia uchwał, a w szczególności:

1)     rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego  za ubiegły rok obrotowy i udzielenie członkom organów Spółki  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

2)      podział zysków lub pokrycie strat,

3)      zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)      zmiana statutu Spółki,

5)      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6)      sposób i zasady umorzenia akcji,

7)      połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8)      rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9)      emisja obligacji,

10)  rozpatrywanie i zatwierdzanie programów Spółki,

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki i zorganizowanych części mienia,

12) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą części ustalonego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie nastąpiłoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,

13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

14)  udzielenie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów, filii i zakładów,

15)  określanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu,

16) określanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  02-12-2003 13:38
  przez: Małgorzata Zalewska
 • zmodyfikowano:
  02-05-2017 09:39
  przez: Małgorzata Zalewska
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 2668
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl