Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sieci wodociągowej w Olsztynie ul. Konwaliowa TI.261.03.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na budowę odcinka sieci wodociągowej w Olsztynie ulica Konwaliowa.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.03.2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Termin realizacji do 6 miesięcy.

Wadium: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Zamawiający sugeruje zamieszczenie skanów dokumentów w jednym pliku.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Andrzej Frymus – 34/3773222 w zakresie przedmiotu zamówienia,

Anna Lewandowicz – 34/3773221 w zakresie procedury przetargowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF03 SIWZ platforma.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
PDFOlsztyn, ul. Konwaliowa dz. 146 11, 101 5.pdf
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2020
  przez: Przewodniczący komisji przetargowej Marek Jończyk
 • opublikowano:
  17-02-2020 12:53
  przez: Artur Połys
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 520
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl