Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

1. Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.010.746 (milion dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć akcji serii A ,B, C, D i E w tym  :
a/ 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,
b/ 130.100 (sto trzydzieści tysięcy sto) akcji imiennych serii B  o wartości nominalnej 100,00 (sto)  złotych każda,
c/ 3.410 (trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,
d/ 29.444 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,

e/ 17.792 (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej (sto) złotych każda.

 

Wszystkie akcje należą do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Częstochowie

 

 2. Majątek

Aktywa Spółki na 31.12.2019 r. wynoszą:   207 400 010,18 zł:

 

AKTYWA  TRWAŁE                                185 511 541,09    w tym:     

 

Rzeczowe aktywa trwałe                               178  952 641,30 zł:

 

a/ grunty                                                              5 366 247,93 

                                                   

b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii

    lądowej i wodnej                                         147 576 898,10 zł

                                      

c/ urządzenia techniczne i maszyny                     8 403 872,01 zł

              

d/ środki transportu                                              8 114 241,42 zł

                               

e/ inne środki trwałe                                               880 244,06        

 

f/ środki trwałe w budowie                                   8 611 137,78   

 

AKTYWA  OBROTOWE                                21 888 469,09

 

 

* * *

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.074.600,00 (sto jeden milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset 00/100) złotych.             


 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-10-2003 09:35
  przez: Elżbieta Kott
 • zmodyfikowano:
  27-08-2020 08:11
  przez: Agnieszka Zyskowska
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 2272
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl