Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

1. Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.010.746 (milion dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć akcji serii A ,B, C, D i E w tym  :
a/ 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,
b/ 130.100 (sto trzydzieści tysięcy sto) akcji imiennych serii B  o wartości nominalnej 100,00 (sto)  złotych każda,
c/ 3.410 (trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,
d/ 29.444 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,

e/ 17.792 (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej (sto) złotych każda.

 

Wszystkie akcje należą do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Częstochowie.

 

 2. Majątek

Aktywa Spółki na 31.12.2020 r. wynoszą:   220 110 729,39 zł :

 

AKTYWA  TRWAŁE                                196 621 195,57 zł   w tym:

 

Rzeczowe aktywa trwałe                               189  550 643,88 zł :

 

a/ grunty                                                               7 111 694,84 zł

                                                   

b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii

    lądowej i wodnej                                         151 165 682,51 zł

                                      

c/ urządzenia techniczne i maszyny                      7 917 572,30 zł

              

d/ środki transportu                                             13 772 202,75 zł

                               

e/ inne środki trwałe                                                675 838,95 zł        

 

f/ środki trwałe w budowie                                    8 907 652,53 zł   

 

AKTYWA  OBROTOWE                                23 489 533,82 zł

 

 

* * *

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.074.600,00 (sto jeden milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset 00/100) złotych.