Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Naprawa nawierzchni drogowej TI.261.12.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia, w Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim i kłobuckim na okres jednego roku.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.12.2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy.

Wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

Paweł Trelowski - (34) 3773351 w zakresie przedmiotu zamówienia.

Katarzyna Walenta - (34) 3773228 w zakresie procedury przetargowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2020.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF12 SIWZ platforma.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4, 5 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-03-2020
  przez: Przewodniczący komisji przetargowej Marek Jończyk
 • opublikowano:
  06-03-2020 13:21
  przez: Artur Połys
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 237
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl