Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa kształtek wodociągowych TI.261.19.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail:

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych kształtek wodociągowych żeliwnych.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.19.2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Zamawiający sugeruje zamieszczenie skanów dokumentów w jednym pliku.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Paweł Trelowski – 34/3773350 w zakresie przedmiotu zamówienia,

Anna Lewandowicz – 34/3773221 w zakresie procedury przetargowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF19 SIWZ.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
DOCXZałącznik nr 1, 2 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
XLSXzałącznik nr 1 do Formularza oferty.xlsx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-05-2020
  przez: Przewodniczący komisji przetargowej Marek Jończyk
 • opublikowano:
  27-05-2020 11:46
  przez: Artur Połys
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 248
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl