Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna sprzedaż paliw TI.621.16.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż paliw, dokonywaną w sposób ciągły do pojazdów i przenośnych zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych Zamawiającego, realizowaną w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy (nr postępowania TI.261.16.2020.)

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy, planowany okres obowiązywania umowy od 13.09.2020r. do dnia 12.09.2021r.

Wadium: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF16 SIWZ.pdf (213,02KB)
PDFZałacznik nr 3 do SIWZ.pdf (62,73KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2 do SIWZ.docx (31,68KB)

DOChttps.doc (22,00KB)