Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa substancji chemicznych

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie   ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy  w kwocie 99.295.400,00 PLN, pokryty  w całości. Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: .
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę substancji chemicznych, w tym:
 1. soda kaustyczna – wodorotlenek sodu w granulkach – w ilości 2 000 kg, spełniająca następujące parametry: NaOH  min 98,5 %, Na2CO3 max 0,5 %, NaCl max 0,1 %,) Na2SO4 max 0,1 %, NaClO3 max 0,0005 %, SIO2 max 0,001 %, Fe2O3 max 0,0035 %, Ca2+Mg2 w przeliczeniu na Ca2 max 0,01 %,
 2. chlorek żelaza  - 36 -41 % roztwór chlorku żelaza(  III)(C,R34) -  w ilości  30 000 kg
 3. kwas fosforowy spożywczy , zawierający ok. 72-77% H3PO4 (52-56% P2 O)  -  w ilości 1 000 kg.
 4. siarczan żelazowy - Pix 113 ( siarczan (VI) żelaza (III) wodny roztwór , wzór chemiczny Fe2 (SO 4) 3+woda, do zastosowania w oczyszczalni ścieków komunalnych, przy strącaniu fosforu w ściekach, usuwaniu siarkowodoru ze ścieków, wspomaganiu zagęszczania osadów), w ilości 40 000 kg

 na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ.

 1. Miejsce realizacji:
 • soda kaustyczna do obiektów Kupującego zlokalizowanych w Częstochowie przy  ul.   Jaskrowskiej 14/20 oraz w Blachowni przy ul. 1  Maja 25,
 • chlorek żelaza i kwas fosforowy do Ujęcia Wody zlokalizowanego w Kolonii Wierzchowisko ul. Zielona  9/21.
 • siarczan żelazowy do Oczyszczalni ścieków w Kłobucku, ul. 11 Listopada 81.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia - w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy, zgodnie  z podanym   w specyfikacji harmonogramem.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego   w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej,  otrzymać pocztą na wniosek, w tym również elektroniczną, pobrać  ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.(BIP)  Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - P. Bogumiła Kaczorowska, tel. (34) 37-73-172,
 2. w prawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa: 23.04.2015 r. o godz. 09:00
 1. Otwarcie ofert nastąpi: 23.04.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

DOCZałącznik nr 1 do umowy Harmonogram dostaw.doc (31,00KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZałącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (35,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 4wzór umowy.doc (63,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (31,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY.doc (39,50KB)
DOCSIWZ.doc (312,50KB)
PDFInformacja nr 1.PDF (146,94KB)