Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa włazów kanałowych klasy D400.

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.  w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  włazów kanałowych klasy D400 szczegółowo  określonych   w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

          Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Grzegorz Niedzielski, tel. (34) 37-73-360,
 2. w prawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta  tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, w Częstochowie przy    ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert upływa:

12.06.2015 r. o godz. 09:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

12.06.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

DOCZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY.doc (236,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2.doc (42,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (32,00KB)
DOCSIWZ.doc (309,00KB)

PDFInformacja nr 1.PDF (14,06KB)