Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa fabrycznie nowej drobnej armatury wodociągowej

Strona archiwalna

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: .

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę fabrycznie nowej drobnej armatury wodociągowej

     , w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

     Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.
 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy: spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej,

        Formularz specyfikacji jest bezpłatny

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  • w sprawach merytorycznych p. Dymitr Angełow, tel. (34) 37-73-171
  • w sprawach proceduralnych p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %,
 1. Oferty należy składać: w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa:  10.09.2015 r. o godz. 09:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi: 10.09.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą: 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

DOCSIWZ.doc (401,00KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY.doc (188,00KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 2 F.C..doc (220,00KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 3.doc (34,50KB)

DOCZAŁĄCZNIK NR 4.doc (49,50KB)

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)

PDFInformacja nr 1 do TZ.261.15.2015.pdf (180,64KB)