Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

dostawę oleju opałowego lekkiego

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie –wydanie 3.

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,                       e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego o wartości opałowej min.
42,6 MJ/kg, zawartości siarki poniżej 0,1 % (m/m) w ilości ca 30 000 litrów

Miejsce realizacji: w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 247/251,  w Łobodnie przy ul. Prusa 2, w Blachowni przy ul. Starowiejskiej, w Hucie Starej B przy ul. Północnej 1.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl. Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Bogumiła Kaczorowska, tel. (34) 37-73-172,
 2. w prawach proceduralnych   - p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176,
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 3. Termin składania ofert upływa:  21.09.2015 r. o godz. 09:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi:  21.09.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

DOCSIWZ.doc (294,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (36,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2.doc (48,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3.doc (62,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)