Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa ubrań roboczych.Znak sprawy TZ.261.23.2015

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie –wydanie 3.

 

 

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.    w Częstochowie,                              42-202 Częstochowa  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48,fax. (34) 365-15-82,  e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę ubrań roboczych w  asortymencie i  ilościach szczegółowo  określonych                        w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.

 1. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 2.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie roku od podpisania umowy.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  należy, oprócz oferty    i dokumentów, złożyć wzory asortymentu określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.

Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawach merytorycznych - p. Bogumiła Kaczorowska, tel. (34) 37-73-172,
 2. w prawach proceduralnych - p. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176,
 1. Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, a wzory oferowanego asortymentu w magazynie Zamawiającego, w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert i wzorów oferowanego asortymentu  upływa:

    16.11.2015 r. o godz. 09:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi:

     16.11.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZałącznik nr 4 WZÓR UMOWY.doc (99,00KB)
DOCZałącznik nr 3 formularz ofertowy.doc (43,00KB)
DOCzałącznik nr 2 formularz cenowy.doc (57,50KB)
DOCZałącznik nr 1.doc (31,50KB)
DOCSIWZ.doc (333,50KB)

PDFINFORMACJA NR 1.pdf (472,88KB)

PDFINFORMACJA NR 2.pdf (254,89KB)