Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług gastronomicznych... Znak sprawy TZ.261.06.2016

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna               w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: ,
 1. ogłasza przetarg nieograniczony na:świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowywania i podawania obiadów dla osób przebywających na wczasach w Ośrodku  Wczasowym  w Jastarni przy ul. Mickiewicza 166. Obiad winien składać się         z dwóch dań: I danie + II danie + kompot + w sobotę i w niedzielę deser zgodnie  z menu, określonym w jadłospisie stanowiącym załącznik A SIWZ. Przewidywana ilość obiadów: 6000 obiadów (Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w granicach do 30 %;Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji  z 2 14-dniowych turnusów – pierwszego i/lub ostatniego)

          na warunkach i wg zasad szczegółowo opisanych w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji: 18.05. – 20.09.2016 r. – w 9 turnusach, każdy po 14 dni (Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z 2 14-dniowych turnusów – pierwszego i/lub  ostatniego).                                                                                            
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych

     warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego  w Dziale Zaopatrzenia         i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl

    Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

    w sprawach merytorycznych - p. Edyta Szczepanik (34) 37-73-113,

    w sprawach proceduralnych -  p. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa  25.02.2016 r. o godz. 09:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

PDFZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY NAJMU.pdf (26,04KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2.doc (54,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (47,00KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.pdf (34,84KB)
PDFZAŁĄCZNIK A.pdf (20,69KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (34,50KB)
PDFSIWZ.pdf (204,20KB)