Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Godziny pracy Przedsiębiorstwa oraz godziny otwarcia Kas dostępne są na stronie BIP w zakładce „Godziny pracy”.

Biuro Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, Sekretariat, Pogotowie wodno-kanalizacyjne - mieszczą się w siedzibie Przedsiębiorstwa przy  ul. Jaskrowskiej 14/20 w Częstochowie

Biuro Obsługi Klienta  -  tel. 37-73-307; 308; 309

Biuro podawcze – tel. 34 37-73-109

Sekretariat Przedsiębiorstwa – tel. 34 37-73-101; 102, numer faks 34 365-15-82

Pogotowie wodno-kanalizacyjne czynne jest całą dobę pod nr tel. 994

Tryb działania Przedsiębiorstwie w zakresie wykonywania zadań oraz sposobu przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określone zostały w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą Nr 9/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego gmin ds. Wodociągów  i Kanalizacji  w Częstochowie z dnia 30.08.2021 r. Regulamin został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2021 r., pod poz. 5588.

Wszystkie sprawy (pisma) przychodzące do Przedsiębiorstwa, po zadekretowaniu przez Członków Zarządu kierowane są według właściwości sprawy do poszczególnych komórek organizacyjnych w celu:
- rozpatrzenia sprawy,
- ustalenia sposobu jej załatwienia,
- przygotowania odpowiedzi.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez Przedsiębiorstwo jest ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.23).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Przedsiębiorstwie przebiega zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją kancelaryjną – wyd.2.

Przedsiębiorstwo rozpoznaje także sprawy wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznego biura obsługi klienta eBOK, faksu, jak również udziela informacji telefonicznie.

Przyjęcia interesantów przez Zarząd Spółki w sprawie skarg i wniosków odbywają się w każdy roboczy wtorek od godz. 14:00 - do godz.15:00; (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Spółki ).