Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi polegające na obsłudze/naprawie pojazdów Zamawiającego. TZ.261.07.2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna   w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,e-mail: .
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług  polegających na obsłudze /naprawie pojazdów Zamawiającego na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Liczba zadań 2.

ZADANIE NR I - obsługa /naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

      ZADANIE NR II – obsługa /naprawa pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5t.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego   w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl.   Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - P. Ryszard Chmielarz (34) 37-73-230,

w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty:

- cena ofertowa  – 97 %

- okres gwarancji na robociznę – 3%.

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa  08.05.2017 r. o godz. 11:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 08.05.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DOCZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ OFERTOWY.doc (47,50KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 6 WZÓR UMOWY.pdf (52,91KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE.doc (35,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE o dysponowaniu stanowiskami do obsługi i zatrudnianiu mechaników (3).doc (36,00KB)
PDFSIWZ.pdf (218,79KB)
XLSZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz cenowy - zakres obsług-napraw samochodów do 3,5 T.xls (62,50KB)
XLSZAŁACZNIK NR 2 Formularz cenowy - zakres obsług-napraw samochodów powyżej 3,5 T.xls (63,50KB)