Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług robót ziemnych sprzętem wymienionym w SIWZ wraz z obsługą operatorską. Znak sprawy TZ.261.11.2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna               w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail: .
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług robót ziemnych sprzętem, spełniającym wszystkie  warunki  techniczne wymienione w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), następujących typów:

1.Koparko-ładowarka na kołach gumowych o głębokości kopania co najmniej 5,5m,

   2.Minikoparka na gąsienicach gumowych o głębokości kopania co najmniej 2,2m,

3. Midikoparka na gąsienicach o głębokości kopania co najmniej 3,5m

       wraz z obsługą operatorską w celu realizacji prac związanych z obsługą, konserwacją i usuwaniem    

       awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nadzorowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów

       i Kanalizacji Okręgu  Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie  na warunkach opisanych 

       w SIWZ.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego                 w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl.   Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - P. Ryszard Chmielarz (34) 37-73-230,

w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %

Cena ofertowa = 0,16 x s.g.koparko-ładowarki + 0,40 x s.g.minikoparki + 0,44 x s.g.midikoparki

gdzie: skrót s.g. : oznacza  zaoferowaną stawkę godzinową danego typu sprzętu

          wartości: 0,16; 0,40; 0,44 przedstawiają planowane proporcje wykorzystania sprzętu danego typu

           w ciągu roku.

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa  24.05.2017 r. o godz. 11:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 24.05.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XLSZAŁĄCZNIK NR 5.xls (306,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2.doc (57,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3.doc (29,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 4.doc (43,00KB)
PDFSIWZ 2017.pdf (201,34KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 6.pdf (51,59KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (34,50KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)

PDFInformacja nr1 do TZ.261.11.2017.PDF (230,41KB)