Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa dzierżawy wraz z kompleksową obsługą serwisową urządzeń drukująco-kopiujących. Znak sprawy TZ.261.15.2017.

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna   w Częstochowie                   ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: .
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dzierżawy wraz z kompleksową obsługą serwisową urządzeń kopiująco- drukujących, parametry i ilości urządzeń określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

     Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków       zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego   w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl.   Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

    w sprawach merytorycznych - P. Krzysztof Nowak (34) 37-73-275,

   w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty:
 • Cena za wydruk - 50%
 • Koszt dzierżawy - 30%
 • Czas reakcji serwisu - 15%
 • Wykonanie wg ISO - 5%.
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa  17.07.2017 r. o godz. 11:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY DZIERŻAWY.pdf (57,14KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE.doc (35,50KB)

PDFSIWZ na MFP 2017 (v.3).pdf (225,72KB)

PDFInformacja nr 1.PDF (380,90KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY — poprawiony.doc (54,50KB)