Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa sieci wodociągowej w Kościelcu, Karolinie, Borownie TI.261.15.2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych w Kościelcu ul. Warszawska, Karolinie, Borownie ulica Leśna zlokalizowanych na terenie Gmin Rędziny i Mykanów (TI-261.15.2017).

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Termin realizacji Zakończenie prac w obrębie pasa drogowego – do dnia 15.03.2018,

Przepięcie przyłączy na terenach posesji i unieczynnienie istniejącej sieci – do dnia 15.05.2018

Przygotowanie i złożenie dokumentacji odbiorowej – do dnia 30.06.2018 licząc od dnia podpisania umowy.

Wadium 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.

Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

Andrzej Frymus - (34) 3773222 w zakresie przedmiotu zamówienia

Anna Lewandowicz - (34) 3773221 w zakresie procedury przetargowej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Termin składania ofert upływa 21.09.2017r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.