Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomp ściekowych oraz podwodnych agregatów pompowych. Znak sprawy TZ.261.32.2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie-wydanie3.

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  ul. Jaskrowska 14/20, Tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,  e-mail: .
 2. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomp ściekowych i podwodnych agregatów pompowych określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3.  Miejsce realizacji: magazyn Zamawiającego w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba zadań 4.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2017r.
 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                   Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w specyfikacji istotnych    warunków zamówienia.
 8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia  i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą, w tym również elektroniczną, pobrać ze strony internetowej www.pwik.czest.pl.  Formularz specyfikacji jest bezpłatny.
 9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 10. w sprawach merytorycznych - P. Marian Witaszczyk, tel. (34) 37-73-250,
 11. w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta , tel. (34) 37-73-176.
 1. Kryteria wyboru oferty dla każdego zadania: cena – 100 %.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego, w Częstochowie przy  ul. Jaskrowskiej 14/20.
 3. Termin składania ofert upływa: 05.12.2017 r. o godz. 11:00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi:05.12.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

DOCZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY.doc (66,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTOWY.doc (51,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ CENOWY.doc (86,00KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (35,00KB)
DOCSIWZ.doc (329,00KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.pdf (287,10KB)

 

PDFInformacja nr 1.PDF (156,44KB)