Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługi przewozu osób. Znak sprawy TZ.261.06.2018

Strona archiwalna

 

Częstochowa, dn. 06.03.2018r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie -wydanie 3.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail:
 1. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozu osób w zakresie:
 1. przewóz osób na trasie Częstochowa – Jastarnia – Częstochowa – ca 10 przewozów,
 2. dodatkowe wyjazdy jedno lub kilku dniowe na trasach odrębnie określonych,

          na warunkach i wg zasad szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony  od 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można: odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, otrzymać pocztą na wniosek, pobrać ze strony www.pwik.czest.pl

    Formularz specyfikacji jest bezpłatny.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

    w sprawach merytorycznych - P. Edyta Szczepanik, tel. (34) 37-73-113,

   w sprawach proceduralnych -   P. Katarzyna Walenta, tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %
 1. Oferty należy składać w Sekretariacie siedziby Zamawiającego.
 1. Termin składania ofert upływa 20.03.2018 r. o godz. 11:00.
 1. Otwarcie ofert nastąpi 20.03.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

PDFZAŁACZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY.pdf (16,34KB)
PDFPOLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3.PDF (283,53KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY.pdf (37,80KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 1.doc (38,50KB)
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY — kopia — kopia.doc (60,00KB)
PDFSIWZ.pdf (93,61KB)