Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa wodociągów w Częstochowie w ul. Legionów i ul. Bojemskiego TI.261.07.2018

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci wodociągowych w ul. Legionów w Częstochowie oraz na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bojemskiego w Częstochowie (TI-261.07.2018).

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Termin realizacji – Zadanie nr 1 i 2 po 4 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

Wadium: Zadanie 1 i 2 po 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.

Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

Andrzej Frymus - (34) 3773222 w zakresie przedmiotu zamówienia

Anna Lewandowicz - (34) 3773221 w zakresie procedury przetargowej.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Termin składania ofert upływa 20.04.2018r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04. 2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.