Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Najem długoterminowy samochodów TI.261.13.2018

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. (34) 37 73 199, fax. (34) 36 55 304

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Najem długoterminowy samochodów ciężarowych (TI.261.13.2018 )

Termin realizacji zamówienia: zadanie 1 i 2 do 4 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

Zadanie nr 1 i 2 – po 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

Odbioru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można dokonać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 406 lub otrzymać pocztą. Formularz jest bezpłatny.

Specyfikacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

W zakresie przedmiotu zamówienia Ryszard Chmielarz, Wydział Transportu i Sprzętu;
 tel. (34) 37 73 230.

W zakresie procedury przetargowej Anna Lewandowicz, Dział Inwestycji, pokój nr 406,
tel. (34) 37 73 221

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, w terminie do dnia 14.12.2018r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA. 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20,

w dniu 14.12.2018r. o godz. 12.00.

Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena– 100%