Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa podstaw betonowych prefabrykowanych. TZ.261.03.2019.

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie  - wydanie 5.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna  w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,     e-mail:
 1. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę podstaw betonowych  prefabrykowanych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Miejsce realizacji dostawy: Magazyn Zamawiającego w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20.

            Wymagany termin realizacji zamówienia Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. W czasie obowiązywania umowy dostawy   

            realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

     Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w Specyfikacji Istotnych        Warunków Zmówienia.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest

    Specyfikacja jest bezpłatna.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.                         
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

       - w sprawach merytorycznych - P. Paweł Trelowski tel. (34) 377-33-50,

- w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76,

w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00,

- wsparcie techniczne dotyczące składania ofert i komunikacji na Platformie zakupowej Open Nexus  - 22 101 02 02.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu postepowania – dogrywki w formie aukcji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ.
 1. Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest.
 1. Termin składania ofert i wzorów upływa 07.02.2019r. o godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej  automatycznie po upływie terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.