Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług przewozu osób. Znak sprawy TZ.261.05.2019

Strona archiwalna

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie  - wydanie 5.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna   w Częstochowie                   ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,   e-mail:
 1. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozu osób w zakresie:
 1. przewóz osób na trasie Częstochowa – Jastarnia – Częstochowa – ca 10 przewozów,
 2. dodatkowe wyjazdy jedno lub kilku dniowe na trasach odrębnie określonych,

          na warunkach i wg zasad szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.

 1.  Wymagany termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony  od 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r., terminy wyjazdów do Jastarni określono w SIWZ, o pozostałych wyjazdach Zamawiający powiadomi  w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest .Specyfikacja jest bezpłatna.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.                        
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

       - w sprawach merytorycznych - P. Marta Gierczycka  tel. (34) 377-31-12,

- w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76,

w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00,

- wsparcie techniczne dotyczące składania ofert i komunikacji na Platformie zakupowej Open Nexus  - 22 101 02 02.

 1. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa  – 100 %. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu postepowania – dogrywki w formie aukcji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ.
 1. Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest.
 1. Termin składania ofert upływa 21.03.2019r. o godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej  automatycznie po upływie terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.