Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług polegających na obsłudze/ naprawie pojazdów Spółki. Znak sprawy TZ.261.16.2019

Strona archiwalna

 

Częstochowa, dn.20.08.2019r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie

-wydanie 5.

 

 1. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna    w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82,     e-mail: .
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług  polegających na obsłudze /naprawie pojazdów Zamawiającego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: wg potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania.
 2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/245500.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych - P. Ryszard Chmielarz (34) 37-73-230,

w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta , tel./fax (34) 37-73-176.

 1. Kryteria wyboru oferty:

- cena ofertowa  – 97 %

- okres gwarancji na robociznę – 3%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia II etapu postępowania -   dogrywki w formie aukcji   elektronicznej na Platformie zakupowej. 

 1. Oferty należy wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie https://Platformazakupowa.pl/pwik_czest . Termin składania ofert upływa 03.09.2019 r. o godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte automatycznie po upływie terminu składania ofert.
 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.