Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Poleskiej w Częstochowie tI.261.15.2019

Strona archiwalna

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie – wydanie 5

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę trzech odcinków sieci wodociągowej w rejonie ulicy Poleskiej w Częstochowie (TI-261.15.2019).

Termin realizacji do 6 miesięcy.

Wadium: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej, oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej Open Nexus http//platformazakupowa.pl/pwik_czest. Specyfikacja jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2019r. do godz. 11.00.

 Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej automatycznie po upływie terminu .

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.