Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa prasy codziennej TI.261.20.2019

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail:

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę prasy codziennej, w formie papierowej, do siedziby Zamawiającego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.20.2019

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 03.12.2019r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.12.2019r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF20 SIWZ platforma.pdf (222,13KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf (49,10KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx (27,82KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx (27,48KB)