Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Walne Zgromadzenie Spółki

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

 

W Spółce funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

 

      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy wymagające podjęcia uchwał, a w szczególności:

1)     rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego  za ubiegły rok obrotowy i udzielenie członkom organów Spółki  absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

2)      podział zysków lub pokrycie strat,

3)      zmiana przedmiotu działalności Spółki,

4)      zmiana statutu Spółki,

5)      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6)      sposób i zasady umorzenia akcji,

7)      połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8)      rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9)      emisja obligacji,

10)  rozpatrywanie i zatwierdzanie programów Spółki,

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki i zorganizowanych części mienia,

12) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą części ustalonego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie nastąpiłoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,

13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

14)  udzielenie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów, filii i zakładów,

15)  określanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków zarządu,

16) określanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków rady nadzorczej.