Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

1. Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.010.746 (milion dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć akcji serii A ,B, C, D i E w tym  :
a/ 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,
b/ 130.100 (sto trzydzieści tysięcy sto) akcji imiennych serii B  o wartości nominalnej 100,00 (sto)  złotych każda,
c/ 3.410 (trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,
d/ 29.444 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda,

e/ 17.792 (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii E o wartości nominalnej (sto) złotych każda.

 

Wszystkie akcje należą do Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Częstochowie.

 

 2. Majątek

Aktywa Spółki na 31.12.2022 r. wynoszą:    216.300.380,72   zł:

 

AKTYWA  TRWAŁE                               195.405.743,77 zł, w tym:

 

Rzeczowe aktywa trwałe                                    188.856.302,84  zł:

a/ grunty                                                                  6.687.800,52   zł                                    

b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii

    lądowej i wodnej                                             148.482.649,63   zł                               

c/ urządzenia techniczne i maszyny                     7.610.825,73   zł         

d/ środki transportu                                             17.246.817.16   zł                          

e/ inne środki trwałe                                                  387.003,94   zł       

f/ środki trwałe w budowie                                      8.441.205,86 zł   

 

AKTYWA  OBROTOWE                                         20.894.636,95 zł

 

 

* * *

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.074.600,00 (sto jeden milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset 00/100) złotych.