Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego TI. 261.20.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.20.2020

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 14 dni.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Zamawiający sugeruje zamieszczenie skanów dokumentów w jednym pliku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Krzysztof Nowak – 34/3773275 w zakresie przedmiotu zamówienia,

Anna Lewandowicz – 34/3773221 w zakresie procedury przetargowej

Termin składania ofert upływa dnia 10.06.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF20 SIWZ platforma.pdf (235,74KB)
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf (49,10KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2 do SIWZ.docx (29,55KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf (57,43KB)