Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż i dostawa alkoholu etylowego TI.261.27.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony sprzedaż i dostawę minimum 96% nieskażonego alkoholu etylowego C2H5OH (etylowy rolniczy zwykły zbożowy), dla potrzeb uzdatnienia wody.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 12 miesięcy, planowany okres obowiązywania umowy od 13.09.2020r. do dnia 12.09.2021r.

Okres realizacji – 12 miesięcy.

Wadium: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF27 SIWZ.pdf (211,12KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2 do SIWZ.docx (29,24KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf (57,21KB)
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/361046