Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa wraz z obsługą serwisową urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek TI.261.24.2020

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę wraz z kompleksową obsługą serwisową urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek (TI.261.24.2020).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.

Okres realizacji – 48 miesięcy.

Wadium: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest bezpłatna.

Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2020r. do godz. 11.05.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie – cena 100%.

PDF24 SIWZ.pdf (242,44KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2, 5 do SIWZ.docx (35,27KB)
PDFZałącznik nr 3, 4 do SIWZ.pdf (115,50KB)