Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności Spółki (według polskiej klasyfikacji działalności) jest:

1)      pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00z
2)      odprowadzenie i oczyszczanie ścieków – 37.00z
3)      kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – 25.50z
4)      obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62z
5)      produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych – 28.24z
6)      naprawa i konserwacja maszyn – 33.12z
7)      instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20z
8)      wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11z
9)      handel energią elektryczną – 35.14z
10) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana  z gospodarką odpadami – 39.00z
11) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – 43.11z
12) przygotowanie terenu pod budowę – 43.12z
13) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – 43.13z
14) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20z     
15) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21z
16) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22z
17) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99z
18) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22z
19) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99z
20) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20z
21) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.32z
22) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91 Z
23) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99Z
24) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39z
25) transport drogowy towarów – 49.41z
26) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – 55.20z
27) przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) –56.21z
28) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29z
29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20z
30) działalność w zakresie architektury – 71.11z
31) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12z
32) pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20B
33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19z
34) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12B
35) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12D
36) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90z
37) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12z
38) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32z.