Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POLITYKA ŚRODOWISKOWA - WYDANIE 3

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Woda jest źródłem życia i jednocześnie czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczeństw. Nade wszystko to cenny zasób naturalny, niezbędny dziś i zawsze. Zanieczyszczenie wody lub jej niedobór stanowią ciągłe zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i komfortu życia. Bez wody nie ma życia, dlatego należy racjonalnie z niej korzystać, chronić ją oraz systemowo zarządzać jej zasobami.
W Przedsiębiorstwie podstawowym narzędziem skutecznie wspomagającym działania w tym zakresie jest system zarządzania środowiskowego funkcjonujący zgodnie z normą ISO 14001 oraz rozporządzeniem EMAS.
Respektując wartości środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia ludzkiego przy prowadzeniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, działalności ujmowania i dystrybucji wody oraz transportowania i oczyszczania ścieków, koncentrujemy się na następujących priorytetach środowiskowych:
• spełnianie wymagań prawnych i innych wynikających z zobowiązań Przedsiębiorstwa (wymóg minimalny),
• odpowiedzialne korzystanie z zasobów wody,
• minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze,
• systematyczne doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego,
• ciągłe dążenie do zwiększania efektywności działalności środowiskowej Przedsiębiorstwa,
• kształtowanie odpowiedzialności środowiskowej wśród pracowników Przedsiębiorstwa, partnerów biznesowych oraz klientów, uczniów i studentów.
Realizacja niniejszej polityki środowiskowej ma na celu:
• zachowanie zasobów zdrowej i czystej wody w odpowiedniej ilości dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców regionu częstochowskiego,
• motywowanie i wspieranie pracowników w inicjatywach mających na celu systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej Przedsiębiorstwa,
• zapewnianie wszystkim zainteresowanym otwartego dostępu do informacji o oddziaływaniu Przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze,
• rozwiązywanie zagadnień środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu,
• promowanie i popularyzację idei odpowiedzialnego korzystania z wody oraz podnoszenia świadomości i wiedzy na temat prośrodowiskowych zachowań oraz postaw.
Zarząd deklaruje zapewnienie odpowiednich środków do realizacji postanowień polityki oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do jej stosowania.


DEKLARACJA POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ

ZOSTAŁA ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI

PROTOKOŁEM NR 3/13 Z DN. 29.01.2013r.