Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

JAKOŚĆ WODY DO PICIA DOSTARCZANEJ Z UJĘĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

                  Jakość wody do picia w Polsce jest aktualnie uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1152). Z przepisów wymienionej wyżej Ustawy wynika obowiązek regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

                    Wywiązując się z nałożonego obowiązku poniżej podajemy zestawienie obejmujące wskaźniki jakości wody dostarczanej  z ujęć należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w I półroczu 2023 r, charakteryzujące ją  pod względem mikrobiologicznym, chemicznym i fizycznym w odniesieniu do wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

     Informacja o jakości wody będzie aktualizowana z częstotliwością 1x 0,5 roku.

                    Wskaźniki fizyko–chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne wody wychodzącej do sieci wodociągowej z wszystkich ujęć i studni Przedsiębiorstwa są dobre, odpowiadające warunkom stawianym wodzie do picia, określonym w normie sanitarnej.
Woda, przeznaczona do spożycia przez ludzi, produkowana na bazie eksploatowanych ujęć wód podziemnych charakteryzuje się korzystnym dla zdrowia składem fizyko-chemicznym, nie zawiera nadmiernych ilości minerałów, jest wolna od substancji toksycznych    i nie zawiera chorobotwórczych organizmów, jak również związków chemicznych w stężeniach świadczących o zanieczyszczeniu geonicznym lub antropogenicznym.
Pod względem organoleptycznym produkowana woda jest klarowna, przeźroczysta, bezbarwna i w stanie naturalnym niezwykle smaczna.
                    Orzeźwiający smak nadaje jej obecność wapnia mieszcząca się na poziomie 60-80 mg/l Ca. Korzystne dla zdrowia i smaku wody stężenie wapnia powoduje jednak pewną uciążliwość przy używaniu wody w gospodarstwach domowych, a mianowicie tworzenie się kamienia kotłowego oraz wzrost zużycia mydła i  detergentów.
Twardość częstochowskiej wody pitnej jest średnia i wynosi 9-14 stopni niemieckich dH. W sieci wodociągowej w Blachowni, Konopiskach i Kłobucku woda jest miękka, a jej twardość wynosi ~5 stopni niemieckich.
Mimo wysokiej jakości ujmowanej wody podziemnej wolnej od zanieczyszczeń mikroorganizmami, woda podawana do sieci jest dezynfekowana za pomocą chloru lub ozonu (ujęcie Mirów i Wierzchowisko – ozonowana woda). Dezynfekcja jest konieczna, zabezpiecza bowiem przed zakażeniem i wtórnym wzrostem uciążliwych bakterii w sieci wodociągowej. Z powodu dezynfekcji konsumenci mogą spotkać zapach ozonu lub chloru w wodzie, zamiast naturalnego źródlanego smaku i zapachu.
W procesie dystrybucji wody, zmianie mogą ulegać takie składniki jak żelazo, mangan, mętność i barwa. Jest to proces związany z wzajemnym oddziaływaniem na siebie wody i materiałów konstrukcyjnych wodociągów. Pogorszenie wymienionych wyżej cech wody nie pociąga za sobą żadnych bezpośrednich, negatywnych skutków zdrowotnych. Każdorazowy ponadnormatywny wzrost tych składników w wodzie stanowi przesłankę dla odpowiednich służb Przedsiębiorstwa do czyszczenia sieci dystrybucyjnej. Stała kontrola analityczna produkowanej i dostarczanej odbiorcom wody, będąca obowiązkiem Przedsiębiorstwa, prowadzona przez akredytowane laboratorium zakładowe, zapewnia i potwierdza jej dobrą jakość.
                    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostarcza więc wodę do picia, która jest nie tylko bezpieczna dla zdrowia, ale także nie budzi zastrzeżeń ze względu na  smak, wygląd i zapach.